• |
  • |
  • |

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

item Industrietechnik GmbH

1. Algemeen
Onze offertes zijn vrijblijvend. Technische gegevens, afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en prijzen in onze gedrukte teksten zijn vrijblijvend, voor zover wij deze per geval niet uitdrukkelijk als bindend aanmerken. Aan kostenramingen, afbeeldingen, tekeningen en overige documenten behouden wij ons eigendom en auteursrecht voor; deze mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet vermenigvuldigd en voor derden toegankelijk gemaakt worden. Mondelinge afspraken of toelichtingen zijn alleen rechtsgeldig, wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor zover in de financiële situatie van de offerte-ontvanger/besteller een aanzienlijke verslechtering optreedt of dreigt op te treden, waardoor de betaling in gevaar komt, kunnen wij toegestane betalingstermijnen of uitstel van betaling met onmiddellijk ingang herroepen, voor zover gewettigde belangen van de offerte-ontvanger/besteller dit niet in de weg staan.

2. Individuele contractafspraken
Individuele contractafspraken, met name bepaalde toezeggingen van eigenschappen of gebruiksadviezen voor onze producten evenals informatie over reparatieduur en -termijnen, behoeven voor rechtsgeldigheid de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van ons hoofdkantoor of van ons telkens bevoegde filiaal. Onze buitendienstmedewerkers zijn bevoegd voor de bemiddeling van opdrachten. Een opdracht geldt als aangenomen, wanneer deze ofwel door ons hoofdkantoor of ons bevoegde filiaal schriftelijk is bevestigd of wanneer het product is geleverd.

3. Prijzen
De door ons opgegeven prijzen zijn prijzen in euro zonder btw. Ze gelden af fabriek, in het binnenland excl. btw en hierbij zijn plaatsings-, inbedrijfstellings- en montagekosten (zie bijzondere montagevoorwaarden) evenals verpakking, vracht, porto en verzekeringskosten niet inbegrepen. Ze zijn berekend op basis van de loon-, materiaal- en overige kosten die gelden op de dag waarop onze offerte werd afgegeven. Bij een verandering van deze kostenfactoren vóór het moment van levering behouden wij ons prijscorrecties voor. Bij gebrek aan een bijzondere afspraak behouden wij ons het recht van keuze van de transportweg resp. het transportmiddel evenals de verpakking naar beste weten, echter onder voorbehoud, voor. Transportkisten worden bij een correcte vrachtvrije terugzending binnen vier weken voor 2/3 van de berekende waarde gecrediteerd. Overige verpakkingen worden niet teruggenomen.

4. Betalingsvoorwaarden
Onze facturen dienen naar keuze van de besteller binnen 14 dagen na factuurdatum contant met 2% betalingskorting op het factuurbedrag incl. btw of binnen 30 dagen contant zonder aftrek te worden betaald. Daarvan afwijkende voorwaarden (vooruitbetaling, betaling van 1/3 van het bedrag, op krediet e.d.) behouden wij ons per geval voor. Bij overschrijden van de betalingstermijnen hebben wij het recht - onder voorbehoud van het claimen van verdergaande schadevergoedingen bij verzuim van de besteller - jaarrente ter hoogte van minimaal 8% boven de desbetreffende basisrentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) in rekening te brengen, zonder dat hiervoor een aanmaning of het stellen van een termijn nodig is. Bij leveringen in het buitenland kunnen wij het openen van een onherroepelijk en bevestigd krediet, betaalbaar bij een door ons aangegeven bank, of andere gelijkwaardige zekerheden verlangen. Bij staking van de betaling of te grote schuldenlast van de besteller evenals bij het niet nakomen van afgesproken betalingstermijnen wordt de koopprijsvordering direct opeisbaar. De besteller heeft alleen met rechtsgeldig vastgestelde, onbetwiste of door ons erkende tegenclaims recht op schuldvergelijking en retentie.

5. Eigendomsvoorbehoud
Tot de betaling van alle vorderingen waar wij tegenover de besteller recht hebben en die in de toekomst ontstaan, blijft het geleverde product ons eigendom (het inzetten van krediet geldt niet als betaling). Als door de besteller ons product met andere zaken die niet van ons zijn, op zo'n manier wordt verbonden tot een nieuwe zaak dat hij het enige eigendom hieraan verkrijgt, dan draagt de besteller op het moment van hun verbinding aan ons het mede-eigendom hieraan over in de verhouding van de waarde van de met elkaar verbonden zaken. Het afsluiten van het contract met onze besteller over het product geldt als overeenstemming over de eigendomsovergang. Het verlenen van medebezit aan ons door de besteller wordt vervangen door het mee in bewaring nemen van het nieuwe product voor ons. De besteller is alleen in het kader van een reglementair handelsbedrijf gemachtigd tot doorverkoop van ons product. Hij draagt nu al voor onze waarborging alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag over, die voor hem tegenover een derde ontstaan door de doorverkoop. Voor het innen van deze vordering blijft de besteller verder gemachtigd. Wij behouden ons het recht voor de vordering zelf te innen, zodra de klant met de betaling achter raakt. Hetzelfde geldt, wanneer een aanvraag tot surseance van betaling ingediend is of er sprake is van staking van de betaling. In dit geval dient de besteller de overgedragen vorderingen en zijn debiteuren desgevraagd aan ons af te geven.

6. Levering
Onze levertijd wordt berekend vanaf de datum waarop wij de bestelling aannemen. Het begin van de levertijd vereist de ontvangst van alle door de besteller te leveren documenten, zoals noodzakelijke vergunningen, vrijgaven, verduidelijking en goedkeuring van de plannen, naleving van de afgesproken betalingsvoorwaarden en overige verplichtingen evenals de overeenstemming met betrekking tot alle technische kwesties, die bij het afsluiten van het contract nog door de partijen moesten worden opgehelderd. Als niet tijdig wordt voldaan aan deze voorwaarden, wordt de levertijd gepast verlengd. Bedrijfsstoringen, staking, lock-out of uitval van belangrijke productie-inrichtingen en machines, vertraging in de levering van belangrijke grond- en bouwstoffen, vertragingen bij het transport evenals alle gevallen van overmacht verlengen de leveringstermijn.
Als niet tijdig wordt voldaan aan deze voorwaarden, wordt de levertijd gepast verlengd. Bedrijfsstoringen, staking, lock-out of uitval van belangrijke productie-inrichtingen en machines, vertraging in de levering van belangrijke grond- en bouwstoffen, vertragingen bij het transport evenals alle gevallen van overmacht verlengen de leveringstermijn gepast en ook dan, wanneer deze omstandigheden zich bij onze toeleveranciers voordoen. Het vorenstaande geldt ook, wanneer de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoen tijdens een al bestaande vertraging van de levering. Het afnemen dient bij ons in het bedrijf te geschieden, onmiddellijk nadat werd gemeld dat de producten gereed zijn voor afname. De kosten voor het afnemen gaan ten laste van de besteller. Deelleveringen door ons zijn in redelijke omvang toegestaan.

7. Risico-overgang
Alle zendingen, inclusief eventuele retourzendingen - ook van deelleveringen - geschieden op risico van de besteller. Het risico gaat ook bij een afgesproken vrachtvrije levering over op de besteller, op het moment van de overdracht van het product aan de besteller of diens gevolmachtigde in onze fabriek, of anders wanneer de zending onze fabriek verlaat, om het even via welke route en met welk (eigen of vreemd) transportmiddel. Als de verzending vertraging oploopt door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, dan gaat het risico over op de besteller op de dag waarop het product voor verzending gereed was. Deze regeling geldt ook bij deelleveringen.

8. Garantie
De besteller dient het product onmiddellijk na de levering, voor zover dit in het gewone bedrijfsverloop uitvoerbaar is, te onderzoeken en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, als een gebrek wordt vastgesteld. Als de besteller verzuimt ons op de hoogte te stellen, dan geldt het product als goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat bij het onderzoek niet duidelijk zichtbaar was. Als later een dergelijk gebrek wordt vastgesteld, dienen wij onmiddellijk na de ontdekking schriftelijk op de hoogte gesteld te worden; anders geldt het product met het oog op dit gebrek als goedgekeurd. Voor zover er sprake is van een gebrek aan het geleverde product of onze dienstverlening waarvoor wij verantwoordelijk zijn, hebben wij naar keuze het recht op verhelpen van dit gebrek of leveren van een nieuw product resp. leveren van nieuwe diensten. Voor zover het verhelpen van het gebrek of de levering van een nieuw product of het leveren van nieuwe diensten mislukt of wij anders het recht hebben verdere maatregelen te weigeren, komen de besteller de wettelijke rechten toe.

Regelmatig kunnen van de besteller ten minste twee pogingen tot verhelpen van de gebreken worden gevergd. Terugtrekking is uitgesloten bij onbeduidende plichtsverzakingen. Zijjn wij conform cijfer 9 van deze voorwaarden aansprakelijk, dan verjaren de claims wegens gebreken van de besteller volgens de wettelijke voorschriften. Verder verjaren claims wegens gebreken volgens de wettelijke voorschriften, wanneer het gebrek bestaat in een zakelijk recht van een derde, op grond waarvan teruggave van de zaak kan worden verlangd of een ander recht dat bij het kadaster staat ingeschreven, of bij een bouwwerk of bij een zaak die overeenkomstig zijn gebruikelijke gebruiksdoeleinde voor een bouwwerk is gebruikt en het gebrek ervan heeft veroorzaakt. Voor het overige verjaren claims wegens gebreken na één jaar. Onze garantie strekt zich niet uit op schade die is ontstaan door natuurlijke slijtage of verbruik of gedrag waarvoor de besteller verantwoordelijk is.

9. Aansprakelijkheidsbeperking
Wij zijn aansprakelijk bij eigen opzettelijk gedrag en eigen grove schuld evenals opzettelijk gedrag en grove schuld van leidinggevenden. Wij zijn verder aansprakelijkheid voor het niet naleven van garanties, bij overname van een aanschafrisico, bij opzettelijke schending van leven, lijf en gezondheid en in het kader van de aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid. Wij zijn aansprakelijk, als men de zaak op zichzelf beschouwt, bij elke opzettelijke schending van belangrijke contractuele verplichtingen en bij grove schuld van eenvoudige gedelegeerde personen. Qua hoogte is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de typische te voorziene schade. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en gedelegeerde personen. Hetzelfde als geregeld in de vorige alinea's geldt voor onze aansprakelijkheid wegens vergoeding van nutteloze uitgaven.

10. Slotbepalingen
Enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie ontstaan - inclusief cheque- en wisseleisen - is Solingen. Wij hebben ook het recht een aanklacht in te dienen in de vestigingsplaats van de besteller. Overdragen van contractuele rechten en plichten aan derden door de besteller is alleen mogelijk met onze schriftelijke toestemming. Deze algemene voorwaarden vormen de basis voor alle transacties met onze bestellers. Afwijkende voorwaarden van de besteller zijn voor ons alleen bindend, wanneer dit schriftelijk apart is afgesproken, anders geldt ons zwijgen in elk geval als afwijzing. Met het in ontvangst nemen van onze levering erkent de besteller onze algemene voorwaarden. De contractuele relaties tussen de partijen richten zich naar Duits recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Als afzonderlijke algemene voorwaarden eventueel niet rechtsgeldig zijn, tast dit de geldigheid van de andere gemaakte afspraken niet aan.

Stand: april 2009

Contact
item Systems bv
Rotterdamseweg 382a
2629 HG Delft
Tel.: +31 / 15 / 251 11 10
Fax.: +31 / 15 / 256 65 41
info(at)item-systems.nl
Online Configurators
Naar de online-configurators gaan
Plan uw individuele werkpleksysteem of uw SystemMobil nu gemakkelijk online. Naar de Online Configurators gaan
item woordenlijst
De wereld van de machinebouw in 26.000 trefwoorden en circa 1.000 woordenlijsten met vertaalfunctie.